Skip to content

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen de school als een veilige plaats ervaren. Plagen/pesten wordt niet getolereerd, maar ondanks het feit dat we er veel aandacht aan besteden, komt het wel voor. Om die reden hebben wij een pestprotocol, als onderdeel van het pestbeleid:

In iedere groep wordt aan het begin van het cursusjaar door de leerkracht met de leerlingen samen een pestprotocol opgemaakt. Dit houdt in dat zij met elkaar omgangsregels afspreken waar zij zich aan moeten houden. Deze regels worden door alle leerlingen van de groep ondertekend. Vervolgens wordt het protocol op een zichtbare plaats in het lokaal opgehangen. Op deze manier willen wij het pedagogisch klimaat bij ons op school bevorderen. Pestgevallen worden n.a.v. dit protocol in de groep besproken en soms wordt het gekoppeld aan onze lessen in sociaal-emotionele vaardigheden. Tevens is er een schoolprotocol rond pestgedrag, waar de te nemen stappen beschreven staan.

Pestprotocol Van Asch van Wijckschool

Back To Top